ﻛﻤﻚ های اولیه

کمک های اولیه  کمک های اولیه : ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻓﺮاد…

ادامه مطلب

ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ

ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ضوابط ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ  1-راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﻤﻞ ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزش…

ادامه مطلب

اقدامات لازم پس از سم پاشی

اقدامات لازم پس از سم پاشی اقدامات لازم پس از سم پاشیﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ آﻓﺖ ﻣﻮرد…

ادامه مطلب

اقدامات لازم برای طعمه گذاری

اقدامات لازم برای طعمه گذاری با مشاوره کارشناس سم پاشی زمان مناسب برای ورود به…

ادامه مطلب

دستورالعمل سم پاشی

دستورالعمل سم پاشی دستورالعمل سم پاشی  1- در روزهایی که باد شدید می وزد نباید…

ادامه مطلب