موش کش برودیفیکام

موش کش برودیفیکام نام ماده : موش کش برودیفیکامبرگه اطلاعات ایمنی موادMAD coنام ماده شيميايي…

ادامه مطلب

لیست سموم96

لیست سموم96 لیست سموم 96شماره:16961 /د 300تاریخ:1396/10/03پیوست :داردمعاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و…

ادامه مطلب

ممنوعیت سم ایکون

ممنوعیت سم ایکون ممنوعیت سم ایکون شماره :306/1513 تاریخ :1398/05/12 پیوست :ندارد معاون محترم بهداشت…

ادامه مطلب

دفع ضایعات سموم

دفع ضایعات سموم دفع ضایعات سموم  . ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي ﻇﺮوف ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻢ و ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه…

ادامه مطلب

تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردی در عملیات سم پاشی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ سالم و بی…

ادامه مطلب

ﻛﻤﻚ های اولیه

کمک های اولیه  کمک های اولیه : ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻓﺮاد…

ادامه مطلب