کمک های اولیه

  •  کمک های اولیه : ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﻞ ﺧﺎرج ﺷﻮد.

  • ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻢ مانند ﻟﺒﺎس ﻫﺎ، دﺳﺘﻜﺶ، ﻋﻴﻨﻚ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻓﺮد آﺳﻴﺐ دﻳﺪه دور ﺷﺪه .

  • همچنین ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮاي آزاد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

  • ﺳﻄﻮح آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﺼﺪوم ﺑﺎ ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد

  • ﺧﻮراﻧﺪن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده اي ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺼﺪوم از ﻗﺒﻴﻞ شیر و آﺑﻤﻴﻮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ با اﻃﻼع ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

  • ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺒﺨﺸﻴﺪه و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ آﺳﻴﺐ ﻣﺼﺪوم ﮔﺮدد.

  • ﭘﺎدزﻫﺮ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي سمپاشی ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ/ﺗﺎﺑﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﺟﺮﻳﺎن زﻣﺎن و ﺳمﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

  • ﻓﺮد ﻣﺴﻤﻮم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ارﺟﺎع ﺷﺪه.

  • ﻛﺎدر درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺰﺷﻚ درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻮع ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ، دوز آن و ﻧﻮع ﭘﺎدزﻫﺮ آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻛﻤﻚ های اولیه

ﻛﻤﻚ های اولیه