ممنوعیت سم ایکون

3 بهمن 1398

مقالات

ممنوعیت سم ایکون ممنوعیت سم ایکون شماره :306/1513 تاریخ :1398/05/12 پیوست :ندارد معاون محترم بهداشت…

ممنوعیت سم ایکون

ممنوعیت سم ایکون

شماره :306/1513

تاریخ :1398/05/12

پیوست :ندارد

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

موضوع: عطف به جمع آوري حشره کشهاي غیرمجاز توزیع شده در سطح عرضه

با سلام و احترام

98 مدیر کل محترم امور /5/ 675 مورخ 5 / عطف به نامه شماره 37637 مواد غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري حشره کش هاي غیرمجاز توزیع شده در سطح عرضه خواهشمند است دستور فرمایید به همه شرکت هاي خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماکن عمومی و خانگی در محدوده تحت نظارت آن معاونت ابلاغ نمایند با توجه فاقد مجوز بودن سموم کاربرد آنها در برنامه ها و ICONE 20 WP و ICONE 10WP حشره کش قراردادهاي موضوعه ممنوع و در صورت عدم رعایت به دلیل نقض ماده 11 ضوابط شرکت هاي موصوف مشمول لغو دایم پروانه خواهند شد.

همچنین ضروري است همکاران محترم موضوع را در بازرسی هاي پیش رو از این شرکت ها مورد توجه دقیق قرار دهند.

ممنوعیت سم ایکون

ممنوعیت سم ایکون


برچسپ ها:
مقالات