۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت
مایت

مایت

مایت : انواع مختلف هیره های انسانی و حیوانات اهلی و وحشی یافت شده است.

هیره های انسانی یا هیره اسکابئی هیره های مولد خارش (جرب) می باشند و به گونه های سارکوپتس اسکابئی تعلق دارند.

هیره های حیوانات نیز از اشکال بیولوژیکی سارکوپتس ها به حساب می آیند که از نظر شکل خارجی قابل تشخیص نیستند .

ولی از نظر فیزیولوژی متفاوت بوده و میزبان های اختصاصی دارند.

انواع هیره های اسکابئی:

هیره انسانی Sarcoptes scabiei، هیره حیوانات عبارتند از S. canis، S. equi،S. ovis،S. leonis.

انتشار:

سارکوپتس اسکابئی کم وبیش انتشار جهانی دارد.

مرفولوژی:

هیره های ماده ۰/۳ -۰/۴ میلی متر طول دارند.

رنگ آنها متمایل به سفید و به شکل صفحه مدور است.

در قسمت پشتی به طور مشخصی محدب و در سطح شکمی کم و بیش پهن می باشد.

سطح پشتی از برجستگی های متعدد میخ مانندو موهای درشت پوشیده شده است.

سطوح شکمی وپشتی به علت داشتن چند ردیف خطوط عرضی راه راه به نظر می رسد.

بالغ ها ۴ جفت پای کوتاه و استوانه ای شکل دارند که هریک به ۵ قسمت حلقه مانند تقسیم شده اند.

در انتهای دو جفت پای اول ساقه های کوتاهی به نام پدیسل وجود دارد که به یک جسم کروی با دیواره نازک ختم می شوند که غالبا آن را بادکش مینامند.

در ماده ها دو جفت پای عقب بادکش ندارند ولی به موهای بلند و مشخص ختم می شوند.