لیست سموم96

لیست سموم 96

شماره:16961 /د 300

تاریخ:1396/10/03

پیوست :دارد

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

موضوع: لیست سموم بهداشتی مجاز و ممنوع مورد مصرف در اماکن عمومی و خانگی

با سلام و احترام

96 اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي /10/ 675 /د مورخ 2 / به پیوست نامه شماره 97066 خوراکی،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی سازمان غذا و دارو در ارتباط با فهرست سموم داراي پروانه ساخت و ورود مربوط به سال 1395 و اعلام فهرست 21 نوع سم مجاز جهت مصارف خانگی به نام هاي “سا یپرمترین ، پرمترین، پروپوکسور، دلتامترین، پایپورونیل بوتوکساید، ایمیداکلوپرای د، با یو آلتر ین، تترامتر ین، لامبدا سا ي هالوترین، آلترین، پرآلترین، دي- فنوترین، پایرتروم(پایرترین) ، فیپرونیل، سایفلوترین، ایمی پروترین، پریمیفوس متیل، بندیوکارب، فنیتروتیون، فن والرات، اسفن والرات” و همچنین اعلام ممنوعیت مصرف، تولید و واردات سه سم با نام هاي کلرپیریفوس ، دیازینون و دایمتیوات ، جهت استحضار و توجه در امور نظارتی و ابلاغ به ذینفعان،ارسال می گردد.

لیست سموم96

لیست سموم96


برچسپ ها:
مقالات