۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت

ضدعفونی و گندزدایی رستوران و کافه

ضدعفونی و گندزدایی رستوران و کافه : سمپاشی رستوران یکی از اقدامات ضروری برای حفظبهداشت محیط ومواد غذاییاست.

سمپاشی رستوران هابه طورمعمول توسط نیرو های شرکت هایخدماتی انجام می ­شود.یکی از اصلی ترین عوامل موثر برهزینه

سمپاشی رستوران متراژ مکانموردنظر است.هر چه مکان بزرگ­تر باشد، مدت زمان بیشتری برای سمپاشی کامل وقتمی ­گیرد و

همچنین نیروی بیشتری برای انجام کار لازم است و قیمت سمپاشی رستوران بیشتر خواهد بود.علاوه بر آن جزئیات مکانمورد نظرنیز

بر قیمت سمپاشی رستوران موثر است.درز کابینت و قفسه ها، تشک مبلمان و درز در وپنجره ها اگر احتیاج به سمپاشیداشته باشد،

بر هزینه کل تاثیر می ­گذارد.وجود آفاتی نظیر؛ سوسک، پشهیا مگس و ……. در محیط داخلی فروشگاه و یا رستوران هاباعث بروز

مشکلاتی به لحاظ بهداشتی می شود.اینمکان ها به دلیل تولید موادغذایی بسیار آسیب پذیرهستندو آفاتینظیرسوسک،موش و

..می توانند باهجوم به موادخوراکی؛ ویروس ها رابه انسان منتقل کنند ؛که این مسئله اعتبار و رزومه محلموردنظر راشدیداتخریب

می کند.باتوجه به این مسئله که رعایتاستاندارد های بهداشتی درکافه و رستوران ها ازاهمیت بسیاریبرخورداراست، در نتیجه باید از

ورود آفات ،جوندگان و … به این محیط ها جلوگیری نمود .عملیات سمپاشی آخرینروش مبارزه می باشدکه بهدلیل موثرنبودن اقداماتی

نظیربهداشت محیط ،نظافت،بهسازی و رفع هرگونه منبع آلوده،ضروریمی باشد.ممکن است محل مورد نظر بهدلیل داشتن نوزادان

سوسری در کپسول ها و تخم دیگرحشرات، همچنین دور بودن حشرات از محیط احتیاج به سمپاشی مجددداشته باشد.از بین بردن

آفات توسط متخصصانسمپاشی تک ،با هدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانعآسیب رسانیبه انسان ،گیاهان

وشرایط محیطی می شود.