۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت

شپش ها حشراتی با طول ۲تا۳میلیمتر و بدون بال هستند که بدن آنها  فشرده شده است.

و این خاصیت سبب می شود آنها بتوانند به راحتی در میان موهای میزبان بخزند.

بدن شپش از نظر شکل خارجی شامل سه قسمت زیر می باشد.

سر شپش بیضی شکل و باریک، غالبا دارای آنتن ۵ بندی وکوتاه می باشد.

 در دو طرف سر و جلوی چشم ها قرار دارند.

چشم ها کوچک و تقریبا در عقب سر قرار گرفته است.

ضمایم دهانی مناسب برای سوراخ کردن و مکیدن خون است و با سایر حشرات اختلاف دارد.

هر دوجنس نر وماده مکنده خون می باشند.

سینه پهن بوده و سه بند آن با هم یکی شده، در روی بند میانی در بین پاهای جلویی و میانی می باشد.

ضمایم سینه شامل پاهای قوی است که به آن متصل شده ودارای ۵ بند می باشد.

تیبیا کوتاه ودرقسمت داخلی در انتها دارای یک زایده کلفت شست مانند ی است و در نوک آن خار و مو وجود دارد.

تخم یا نیت:

تخم به انـدازه۰/۶ – ۰/۸میلـی متـر بـوده و بـه نـام رشـک خوانده میشود.

روش شانه زدن مرطوب:

در این روش از محلول آب و سرکه و شانه دندانه ریزچوبی یا فلزی جهت از بین بردن شپش و تخم آن استفاده می گردد.

استفاده از شامپوهای حاوی سموم و لوسیونها روشی رایج در کنترل شپش سر در سیستم خدمات بهداشتی- درمانی کشور می باشد .