۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت

سایپر مترین

سایپرمترین: حشره کشي است از گروه پایرتروئیدها است.با اثر تماسي و گوارشي که روي بسیاري از حشرات مؤثر است.

در بدن با باز نگهداشتن کانالسدیم در سلولهاي عصبي حشرات  سبب مرگ آنها مي شود.

سایپر مترین براي دشمنان طبیعي آفات خطرناک است

هنگام سمپاشي سایپر مترین از خوردن و آشامیدن یا سیگار کشیدن خود داري کنید.

از تماس سم سایپر مترین با پوست و چشم و یا تنفس ذرات سم جلوگیري کنید.

حتماً از لباسهاي محافظ مانند دستكش، چكمه، روپوش، عینك و ماسك استفاده کنید.

هرگز در جهت مخالف باد سمپاشي نكنید.

پس از سمپاشي ظروف و وسایل سمپاشي را شسته، دست و صورت خود را با آب و صابون تمیز نموده و لباسها را تعویض نمائید.

از مصرف مجدد ظروف آفتكش جداً خودداري شود.

ظروف و بسته هاي خالي باید در محلي دور ازمنابع آبي نگهداري و مطابق با ضوابط ملي مربوطه دفع شود.

از شستشوي وسایل سمپاشي و اشیاء آلوده به سم در نزدیك منابع آبي اجتناب گردد.

از آلوده ساختن منابع آبي جاري و راکد به سم ویا محلول آفتكش و آب باقیمانده از شستشوي سم اکیداً خودداري نمایید.

درباره ما

“ملاحظات زیست محیطی”

“کمک های اولیه”

علائم مسمومیت: علامت خاصي مشخص نشده است. پادزهر اختصاصي ندارد. درمان از روي علائم بالیني صورت مي گیرد.

تنفس : مصدوم را به هواي آزاد منتقل کنید و در صورت قطع تنفس ، تنفس مصنوعي به بیمار داده شود.

تماس چشمی : چشمها را باز نگه داشته و 01 تا 01 دقیقه با آب تمیز بشوئید.

تماس پوستی :   لباسهاي آلوده را خارج و قسمتهاي آلوده بدن شسته شود.

بلع :   بیمار را اگر بیهوش نیست وادار به استفراغ نموده، معده را شستشو دهید

سایپرمترین را در ظرف اصلي و با برچسب سالم و درب بسته در انبار زیر 01 درجه سانتیگراد، دور از تابش مستقیم آفتاب و در محل قفل شده نگهداري شود.

“وسایل حفاظت فردی”

حفاظت تنفسی :   براي غلظت هاي متوسط استفاده ماسك تنفسي و براي غلظتهاي بالا استفاده از رسپيراتور تصفيه كننده قوي هوا
حفاظت چشمان و صورت :   عينك و شيلد صورت
حفاظت پوست :   دستكش مناسب ، چكمه ، لباس كار