دلتا مترين

2 بهمن 1398

سموم

دلتا مترين نام ماده : دلتا مترينبرگه اطلاعات ايمنی موادMAD coنام ماده شيميايي : دلتا…

دلتا مترين

نام ماده : دلتا مترين

برگه اطلاعات ايمنی مواد

MAD co

نام ماده شيميايي : دلتا مترين

دوره كارنس : 3 تا 5 روز Deltamethrin

سميت ) LD50 : ) mg 0500-135 : 50Oral LD فرمول شيميايي : EC 2.5%

نام تجاري : دسیس Decis EC2.5% مشخصات

دلتامترين از گروه حشره كش هايپايريتروئيدي بوده و داراي اثر تماسي و گوارشي ميباشد. اين تركيب بصورت امولسيون) EC2.5% ( طيف – وسيعي از حشرات مكنده و جونده را از راسته هاي گوناگون كنترل ميكند. اينها بر اساس پايريترين طبيعي ساخته شده است. اين تركيب 51 روز روي سطوح سمپاشي شده دوام دارد. اين تركيب در برابر نور خورشيد پايداري زيادي دارد )تحت تابش مستقيم اشعه ماوراي بنفش UV (. چون خاصيت تبخيري كم و دوام آن روي محصول زياد است. قدرت حشره كشي اين تركيب صد برابر از تركيبات كلره، پنج برابر از تركيبات فسفره و پنج تا ده برابر از ساير پيريتروئيدها بيشتر است.

احتياطات

هنگام سمپاشي از خوردن و آشاميدن يا سيگار كشيدن خود داري كنيد. از تماس سم با پوست و چشم و يا تنفس ذرات سم جلوگيري كنيد.

حتماً از لباسهاي محافظ مانند دستكش، چكمه، روپوش، عينك و ماسك استفاده كنيد. هرگز در جهت مخالف باد سمپاشي نكنيد. پس از

سمپاشي ظروف و وسايل سمپاشي را شسته، دست و صورت خود را با آب و صابون تميز نموده و لباسها را تعويض نمائيد. از تماس با بدن

جلوگيري شود از مواد غذايي و دسترس اطفال دور نگه داشته شود

ملاحظات زیست محیطی

از مصرف مجدد ظروف آفتكش جداً خودداري شود. ظروف و بسته هاي خالي بايد در محلي دور ازمنابع آبي نگهداري و مطابق با ضوابط ملي

مربوطه نسبت به دفع زيست محيطي ظروف و بسته هاي خالي اقدام گردد. دام و طيوررا قبل از سمپاشي از محل دور نماييد. از چراي دام در

نواحي تازه سمپاشي شده تا زماني كه آثار زيانبار سم زايل شده باشد خودداري شود. از شستشوي وسايل سمپاشي و اشياء آلوده به سم در

نزديك منابع آبي اجتناب گردد. از آلوده ساختن منابع آبي جاري و راكد به سم ويا محلول آفتكش و آب باقيمانده از شستشوي سم اكيداً

خودداري نماييد.

کمک هاي اوليه

علائم مسمومیت: سردرد ، ، سرگيجه ، تهوع و جمع شدن مردمك چشم

تنفس : مصدوم را به هواي آزاد منتقل كنيد و در صورت قطع تنفس ، تنفس مصنوعي به بيمار داده شود .

تماس چشمی : چشمها را باز نگه داشته و 51 تا 51 دقيقه با آب تميز بشوئيد.

تماس پوستی : لباسهاي آلوده را خارج و قسمتهاي آلوده بدن شسته شود.

بلع : بيمار را اگر بيهوش نيست وادار به استفراغ نموده، معده را شستشو دهيد.

انبارداري

دلتامترين را در ظرف اصلي در بسته و در مكان خشك و خنك و دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگهداري نمائيد .

وسايل حفاظت فردي

حفاظت تنفسی : براي غلظت هاي متوسط استفاده ماسك تنفسي و براي غلظتهاي بالا استفاده از رسپيراتور تصفيه كننده قوي هوا

حفاظت چشمان و صورت : عينك و شيلد صورت

حفاظت پوست : دستكش مناسب ، چكمه ، لباس كار مناسب

دلتامترين

دلتامترين