۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت

دفع ضایعات سموم

دفع ضایعات سموم

ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي ﻇﺮوف ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻢ و ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان باشد.

 (شرکت مای نفت ایران به این شماره ﺳﻨد NIOC-HSE-EN-GU-006-00 اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.)

ﻟﺒﺎس ها و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳد دفع شوند.

(این اﻟﺰاﻣﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺤﺴﻮب ﺷده و تحت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ نفت ایران به شماره سند. NIOC-HSE-EN-GU-006-00 دفع شود.)

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﺧﺎﻟﻲ ﺳﻤﻮم ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻇﺮوف ﺧﺎﻟﻲ ﺳﻤﻮم را ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤل ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس افراد متفرقه ﻗﺮار داد.

هنگام رﻳﺨﺘﻦ ﺳﻢ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻣﺤﻞ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا با روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدد

– مصرف خوراکی با سموم دفع آفات را جدی بگیرید و بیمار را برای درمان در  به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنید.

– از بکار بردن مقادیر بیش از حد توصیه شده سموم برای مقاصد کشاورزی خودداری کنید.

– علایم و نشانه های مسمومیت با گروه مهمی از حشره کش ها ( ارگانوفسفره) همراه است.

-علایم مسمومیت با تهوع، استفراغ، دردهای شکمی، اسهال، اشک ریزش، آبریزش از بینی،  همراه است.

-باید قبل رخ دادن هر اتفاقی از قبیل مسمویت ، ضایعات سموم دفع شود.

-ضایعات سموم باید دفع شود تا افراد دچار مشکل نشوند.