تجهیزات حفاظت فردی در عملیات سم پاشی

 • ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ سالم و بی ﻋﻴﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠه با ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 • ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﻤﻮم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ مﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع ﺳﻢ و داراي ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء .

 • اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ  اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻴﻨﻲ و دﻫﺎن از ذراﺗﻲ ﻛﻪ از ﺳﻢ ﭘﺎش ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، می ﺑﺎﺷﺪ.

 • ﺟﺬب ﺳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﻨﻔﺴﻲ دﺳﺘﮕﺎه و ﮔﻮارﺷﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﻔﺎق می اﻓﺘﺪ.

 • ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 • از ﻛﻼه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ و ﺷﻴﻠﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد شیمیایی برای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮ، ﺻﻮرت و ﮔﺮدن از ﭘﺎﺷﺶ ﻗﻄﺮات ﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 • عینک اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ (ﮔﺎﮔﻞ)ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ شیلد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻮرت( برای حفاظت ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و ﺻﻮرت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻤﻮم)

 • ﻟﺒﺎس ﻛﺎر ﺑﺎ آستین های ﺑﻠﻨﺪ (ﻟﺒﺎس ﻛﺎر ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ﺗﺎ روي کمه ها را می پوشاند).

 • ﺑه منظوﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از باقی ماندن مواد سمی در ﭼﻴﻦ و ﻟﺒﻪ لباس ﻫﺎي ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻟﺒﺎس های کار ﺟﻴﺐ دار یا ﻟﺒﻪ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 • دﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎي لاستیکی (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﺳﺘﻬﺎ از ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺘﻲ سموم)

 • چکمه

تجهیزات حفاظت فردی در عملیات سم پاشی

تجهیزات حفاظت فردی در عملیات سم پاشی