۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت

آلترین

م تجاری:    

دوره کارنس :– روز

سمیت : LD50 این سم برای پستانداران 585 تا 1100 میلی گرم بر کلیوگرم

نام ماده شیمیایی : آلترين Allethrins

فرمول شیمیایی: C19 H26 03 – پی نامین.pynamin %15 Tb 

نام تجاری: pynamin 

هنگام سمپاشي از خوردن و آشاميدن يا سيگار كشيدن خود داري كنيد. از تماس سم با پوست و چشم و يا تنفس ذرات سم جلوگيري كنيد.حتماً از لباسهاي محافظ مانند دستكش، چكمه، روپوش، عينك و ماسك استفاده كنيد. هرگز در جهت مخالف باد سمپاشي نكنيد. پس از سمپاشي ظروف و وسايل سمپاشي را شسته، دست و صورت خود را با آب و صابون تميز نموده و لباسها را تعويض نمائيد.

از مصرف مجدد ظروف آفتكش جداً خودداري شود. ظروف و بسته هاي خالي بايد در محلي دور ازمنابع آبي نگهداري و مطابق با ضوابط ملي مربوطه نسبت به دفع زيست محيطي ظروف و بسته هاي خالي اقدام گردد. دام و طيوررا قبل از سمپاشي از محل دور نماييد. از چراي دام در نواحي تازه سمپاشي شده تا زماني كه آثار زيانبار سم زايل شده باشد خودداري شود. از شستشوي وسايل سمپاشي و اشياء آلوده به سم در نزديك منابع آبي اجتناب گردد.

کمک های اولیه

علائم مسمومیت:   پادزهر اختصاصي ندارد درمان علائمي صورت ميگيرد
تنفس :   مصدوم را به هواي آزاد منتقل كنيد و در صورت قطع تنفس ، تنفس مصنوعي به بيمار داده شود .
تماس چشمی :   چشمها را باز نگه داشته و 01 تا 01 دقيقه با آب تميز بشوئيد.
تماس پوستی :   لباسهاي آلوده را خارج و قسمتهاي آلوده بدن شسته شود.
بلع :   بيمار را اگر بيهوش نيست وادار به استفراغ نموده، معده را شستشو دهيد.

“انبار داری” 

حشره كش را دور از دسترس حيوانات در بسته بندي اصلي ، در انبار هاي دربسته به دور از افتاب ، رطوبت و مواد غذايي انسان و دام نگهداي كنيد . در صورت باز شدن پلمپ بسته بندي آفت كش زمان و دوام آفت كش كاهش مي يابد و از نگهداري آفت كش به صورت محلول آبي خودداري نماييد

“وسایل حفاظت فردی”

حفاظت تنفسی :   براي غلظت هاي متوسط استفاده ماسك تنفسي و براي غلظتهاي بالا استفاده از رسپيراتور تصفيه كننده قوي هوا
حفاظت چشمان و صورت :   عينك و شيلد صورت
حفاظت پوست :   دستكش مناسب ، چكمه ، لباس كار مناسبنان