۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت
سایپرمترین

دکترسمپاش

طعمه گذاری موش

شرکت سمپاشی با مجوز

خدمات دکتر سمپاش

سوسک آمریکایی

سوسک آلمانی

مارمولک

عقرب

عنکبوت

سم فن والرات

سم اسفن والرات

سم پایرترین

سم پایرتروم

سم فنیتروتیون

مقالات و دستورالعمل ها

موش کش برودیفیکام

موش کش برودیفیکام   نام ماده : برودیفیکام برگه اطلاعات ایمنی مواد MAD co نام ماده شيميايي : فاکورات مینی واکس دوره كارنس 

لیست سموم۹۶

لیست سموم۹۶   شماره:۱۶۹۶۱ /د ۳۰۰ تاریخ:۱۳۹۶/۱۰/۰۳ پیوست :دارد معاون محترم بهداشت دانشگاه/

ممنوعیت سم ایکون

ممنوعیت سم ایکون   شماره :۳۰۶/۱۵۱۳ تاریخ :۱۳۹۸/۰۵/۱۲ پیوست :ندارد   معاون محترم بهداشت دانشگاه

دفع ضایعات سموم

دفع ضایعات سموم دفع ضایعات سموم  . ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي ﻇﺮوف ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻢ و ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ